MARCUS Andrei
KOMPUTERALGEBRA

 
  MATEMATICĂ, INFORMATICĂ
   
  973-610-371-4
  2005
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Ez a könyv magába foglalja a szerző által tartott magiszteri előadások anyagát, melyeket az utóbbi három évben tartott a Babeş-Bolyai Tudomány egyetem Matematika és Informatika karán. A könnyebb hozzáférés végett kibővítettük az előadások tartalmát, ezáltal a nagyobb közönség számára is elérhetővé válhat e könyv. A jegyzet célja a véges testek és a véges testek feletti polinomok tár gyalása algoritmikus szempontból, oly módon, hogy ez matematikusok és informatikusok számára egyaránt érdekes lehet. Ugyanakkor a könyv je lentős része foglalkozik ennek az elméletnek alkalmazásaival a kriptogáfiá ban valamint a kódoláselméletben. Az első fejezet az algoritmusok bonyolutságát tárgyalja, hangsúlyt fek tetve néhány alappéldára az egész számok aritmetikájából valamint a mo duláris aritmetikából. A következő fejezet bemutatja a diszkrét Fourier transzformációt, míg a harmadik fejezet témája a véges testek szerkesztése, alaptulajdonsága, és a diszkrét logaritmus kiszámítására vonatkozó algorit mus. A negyedik fejezet részletesen tárgyalja a véges test feletti polino mok faktorizálására szolgáló Berlekamp-algoritmust. [...]